Kutse andmise tasu ja maksmise kord

Kutse andmine on tasuline. Kutse andmisega seotud kulud kaetakse kutset taotleva isiku poolt (KutS § 17 lg 2 p 1).

Kutse andmise tasud:

Kinnisvara nooremhindaja Kutse andmise
tasu kalkuleeritud
täishind
(summad eurodes)
EKHÜ liige Teised taotlejad
Esmataotleja (eksam) 788 375 500
Kinnisvara hindaja,
Vara hindaja
Kutse andmise
tasu kalkuleeritud
täishind
(summad eurodes)
EKHÜ liige Toetajaliikme
alaline töötaja
Esmataotleja (eksam) 1238 929 1114
Taastõendaja (eksam) 1110 833 999
Taastõendaja (vestlus) 618 464 556

EKHÜ liikmetele kehtib kutse andmise tasu suuruse soodustus ja osamaksetena tasumise võimalus
kutse andja kehtestatud korra alusel.
Tasumise kord :
1) kutse andmise tasu = taotluse läbivaatamise tasu + eksamitasu
2) taotluse läbivaatamise tasu 50 eurot tuleb tasuda taotluse esitamise tähtajaks
3) eksamitasu (kutse andmise tasu – 50 eurot) tuleb tasuda peale eksamile lubamise otsuse saamist
(eksamitasu osade kaupa tasumine on võimalik EKHÜ tegevliikmetel lepingu sõlmimisel:
50% tuleb tasuda kohe ja 50% järgmisel aastal EKHÜ poolt määratud tähtajaks)

Taotluse läbivaatamise tasu ja eksamitasu tuleb tasuda EKHÜ kontole, IBAN: EE471010052028154002.
Arve alusel tasumise erisoovi korral (maksjaks kolmas isik) tuleb sellest teada anda ja andmed arve koostamiseks (maksja nimi, aadress) edastada:
1) taotluse läbivaatamise tasu puhul – vähemalt nädal enne kutsetaotluse esitamise tähtaega;
2) eksamitasu puhul – vähemalt üks kuu enne eksami toimumist (eksamitasu peab olema tasutud hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist)
Maksekorralduse selgituse reale märkida ka taotleja nimi.
Kutse andmise tasu maksmise kord