Kutse andmise kord

Kutse andmine on kutset taotleva isiku kutsekompetentsuse kutsestandardis nimetatud nõuetele vastavuse hindamine, mille tulemusena väljastatakse kutsetunnistus (KutS § 15 lg 1). Kutsekompetentsus on edukaks kutsetegevuseks vajalik teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum (KutS § 3). Kutseala kompetentsusnõuded esitatakse kutsestandardis (KutS § 5).

Kutse andmise kord: Kutse andmise kord 

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt koostatud ja Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu otsusega nr 6-4/13 kinnitatud 16.05.2018 ning riiklikku kutseregistrisse on kantud järgmised kinnisvara hindamise kutseala kutsete kutsestandardid.

Hindamisstandardid on kinnitatud EKHÜ kutsekomisjoni 13.07.2020 otsusega.

Kutsestandard Kinnisvara nooremhindaja (tase 5) Hindamisstandard Kinnisvara hindaja, tase 5
Kutsestandard Kinnisvara hindaja (tase 6) Hindamisstandard Kinnisvara hindaja, tase 6
Kutsestandard Vara hindaja (tase 7) Hindamisstandard Vara hindaja, tase 7

Kutsestandardite lisad:

1. Tööosad ja tööülesanded
2. Keelte oskustasemete kirjeldused
3. Arvuti kasutamise oskused
4. EKHÜ Heade Tavade Koodeks

 

Kutse andmise korraldust reguleerib kutse andja poolt välja töötatud Kutse andmise kord, mille kinnitab Kutsenõukogu. Kutseseadus § 16 lg 2 sätestab, milliseid andmeid kutse andmise kord peab vähemalt sisaldama.
Täpsemad nõuded reguleeritakse kaasnevates kordades – kutse andja korraldab kutsekompetentsuse hindamise juhendite, eksamimaterjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise (KutS § 12 lg 2). Kutse andmisel kutse andja hindab lähtuvalt kutse andmise korras sätestatud kutsetunnistuse taotlemise eeltingimustest taotleja sobivust taotletavale kutsetasemele ning esitab nõuetekohased dokumendid otsustamiseks kutsekomisjonile (KutS § 12 lg 6).

Kinnisvara hindaja kutse:

Kutse taotleja
* hindab enda vastavust taotletava kutse eeltingimustele ja nõuetele
* esitab kutse andjale avalduse jt nõutud dokumendid tähtajaks
Kutse andja
kontrollib taotleja poolt esitatud
dokumentide nõuetele vastavust
Kutsekomisjon
kontrollib taotleja vastavust taotletavale kutsetasemele ning
otsustab kutset taotleva isiku kutsekompetentsuse hindamisele lubamise
Hindamiskomisjon
võtab vastu kutseeksami (kirjalik+suuline), viib läbi kutsealase vestluse ning
hindab taotleja kompetentsust kutsestandardi nõuetele
Kutsekomisjon
otsustab hindamistulemuste põhjal kutset taotlevale isikule
kutse andmise või andmata jätmise
Kutse andja
esitab positiivse otsuse korral andmed kutseregistrisse,
väljastab kutsetunnistuse (kehtivusaeg viis aastat)
Järelevalve
(aruandlus ja auditeerimine
kutsetunnistuse kehtivusaja vältel)
Taastõendamine
enne kutsetunnistuse kehtivusaja lõppu